UTICAJ INFORMACIONE TEHNOLOGIJE NA MARKETINŠKE PERFORMANSE TURISTIČKIH AGENCIJA

Katarina Borisavljević

Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

Primena informacione tehnologije u turizmu donosi brojne prednosti svim učesnicima u lancu turističke ponude. Tradicionalne turističke agencije se putem interneta orijentišu i na online poslovanje. S druge strane, internet utiče na smanjenje uloge posredovanja turističkih agencija. Predmet istraživanja u radu je primena interneta u poslovanju turističkih agencija u cilju unapređenja marketinških performansi. Cilj istraživanja je uticaj kvaliteta internet ponude turističkih agencija na razvoj odnosa sa kupcima i unapređenje imidža turističkih agencija koje posluju u Republici Srbiji. Rezultati istraživanja u radu su pokazali da viši nivo kvaliteta internet ponude agencija pozitivno utiče na lojalnost kupaca, kao i na imidž agencije. Poslovni uspeh turističkih agencija se bazira na kombinovanom pristupu tradicionalnog i online poslovanja.

Ključne reči: turistička agencija, internet, poslovni imidž, lojalnost kupaca

JEL Classification: M15, M31, Z30

Ekonomski horizonti, 201618(3), 277-288. Elektronska verzija objavljena 30. decembra 2016. doi:10.5937/ekonhor1603277B
  Ceo tekst