MOGUCI PROBLEMI PRIMENE INTEGRALNOG SISTEMA ZA OCENU OSTVARENJA PREDUZECA (BALANCED SCORECARD) I UPRAVLJANJA ZASNOVANOG NA AKTIVNOSTIMA

Savremeno poslovno okruženje nametnulo je potrebu za kontinuelnim iznalaženjem i definisanjem novih koncepata i alata koji podržavaju strategijsko upravljanje preduzećem. Cilj uvodenja novih koncepata jeste svakako podizanje sveukupne efikasnosti preduzeća. Karakteristike savremenog poslovnog okruženja bitno utiču i na dizajn modela merenja efikasnosti savremenog preduzeća i modela upravljanja preduzećem. Novo poslovno okruženje nametnulo je potrebu za uvođenjem integralnog modela za ocenu ostvarenja preduzeća (balanced scorecard) i modela upravljanja zasnovanog na aktivnostima, kao njegove informacione podrške. Pozitivni efekti primene ovih modela na efikasnost preduzeća, pod određenim uslovima, su nesporni. Ne treba izgubiti iz vida činjenicu da se u procesu primene istih preduzeće susreće sa određenim problemima.

Ključne reči: ostvarenja, preduzeće, upravljanje, aktivnosti, primena, problemi.

  Ceo tekst