UTICAJ EKONOMSKE KRIZE NA GLAVNI TOK EKONOMSKE MISLI

Pojava globalne ekonomske krize izazvala je promenu pristupa u vođenju ekonomske politike u većini privreda. Ta promena znači odustajanje od slobodnog tržišta i sve veću intervenciju države u privredi. Istovremeno, ta promena je izazvala raspravu o validnosti dominirajuće makroekonomske teorije i njene mogućnosti da postojećim teorijskim stavovima objasni uzroke nastanka i puteve izlaska iz krize. Rasprava još uvek nije završena u okviru neoklasicnog i kejnzijanskog pravca koji paralelno egzistiraju više decenija u makroekonomskim teorijama.

U ovom čanku se daje pregled teorija koje su imale različit pristup krizama i cikličnim fluktuacijama ekonomske aktivnosti, ali i nekih novih shvatanja koja su sve prisutnija u okviru savremene ekonomske teorije.

Ključne reci: makroekonomska teorija, ekonomska kriza, neoklasična paradigma, kejnzijanizam

  Ceo tekst