ZNAČAJ POSTAKVIZICIONE INTEGRACIJE ZA KREIRANJE VREDNOSTI I USPEH MERDŽERA I AKVIZICIJA

Slađana Savović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

 

Preduzeća se često opredeljuju za merdžere i akvizicije kako bi pristupila novim tržištima, uvela nove proizvode, proširila bazu znanja, poboljšala konkurentsku prednost. Uspeh merdžera i akvizicija  predstavlja kompleksan upravljački izazov, budući da je veliki broj ovih transakcija neuspešan u kreiranju vrednosti za akcionare. Postakviziciona integracija predstavlja najizazovnij u fazu u kojoj dolazi do kreiranja vrednosti, ali u kojoj se mogu javiti i brojni integracioni problemi. U radu se kao faktori uspeha postakvizicione integracije preduzeća ističu: integraciona strategija, sastav integracionog tima, komuniciranje, brzina integracije, ujednačena merila. Posebno se ukazuje na značaj brzine integracije kao faktora uspeha postakvizicione integracije preduzeća.

 

Ključne reči: postakviziciona integracija, osnovni faktori uspeha,  brzina integracije, uspeh merdžera i akvizicija

JEL Classification: G34, L25

Ekonomski horizonti, 2012, 14(3), 193-205. doi:10.5937/ekonhor1203193S

  Ceo tekst