Godište 6 Sveska 1-2, 2004

EKONOMSKA TEORIJA I RAZVOJNA POLITIKA

Doprinos dinamičkoj makroekonomiji F.E. Kydland-a i E.C. Pprescott-a - dobitnika Nobelove nagrade zaekonomske nauke za 2004 (7-18)
Katarina Stanković
Ceo Tekst  

Primena međunarodnih standarda za kvalitet u prehrambenom sektoru Srbije (19-28)
Milica Vujičić
Ceo Tekst  

Uticaj stranih direktnih investicija na razvoj nacionalne ekonomije (29-43)
Petar Veselinović
Ceo Tekst  

Neoklasična versus kriva ponude rada sa negativnim nagibom (45-52)
Gordana Marjanović
Ceo Tekst  

MENADŽMENT

Dimenzije upravljanja lancima snabdevanja (53-64)
Gordana Radosavljević
Ceo Tekst  

Lideri i timovi - najznačajniji nosioci reinženjering procesa (65-72)
Vesna Stojanović - Aleksić
Ceo Tekst  

Pristupni koncepti u procesu procene vrednosti alternativnih korporativnih strategija (73-81)
Violeta Domanović
Ceo Tekst  

Praksa preduzetništva i pojedinac kao njen glavni nosilac (83-97)
Vladimir Dženopoljac
Ceo Tekst  

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa regulativom Evropske unije (99-110)
Momčilo Đorđević
Ceo Tekst  

Upravljanje međunarodnom marketing komunikacijom (111-119)
Srđan Šapić
Ceo Tekst  

Globalizacija i siromaštvo (121-134)
Nenad Stanišić
Ceo Tekst  

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Performanse međunarodnog tržišta kapitala (135-146)
Milena Jakšić
Ceo Tekst  

Izvori informacija za ispitivanje finansijskih performansi banaka (147-168)
Violeta Todorović
Ceo Tekst