PRIMENA IS-MP-IA MODELA U SAVREMENOJ MAKROEKONOMSKOJ ANALIZI

U ovom radu se razmatra IS-MP-IA model kao usavršen verzija standardnog IS-LM-AS modela i njegova primena u savremenoj makroekonomskoj analizi. Pri tome, u evaluaciji modela naročito se imaju u vidu zahtevi koje mora da ispoštuje sa aspekta konsenzusa koji se poslednjih godina javlja u makroekonomskoj teoriji, poznatog kao nova neoklasična sinteza. Ovi zahtevi se odnose na ukljčivanje u model takvih elemenata kao što su očekivanja ekonomskih subjekata, monopolistička konkurencija i režim monetarne politike koji se zasniva na ciljnoj inflaciji. U radu je obuhvaćena komparativna analiza ova dva modela, kao i analiza uticaja šokova tražnje i ponude u IS-MP-IA modelu, sa ciljem da se da odgovor na pitanje da li je ovaj model konzistentan sa najsavremenijim shvatanjima funkcionisanja privrede.

Ključne reci: IS-MP-IA model, IS-LM model, očekivanja, nova neoklasična sinteza, šokovi tražnje i ponude, monetarna politika

  Ceo Tekst