ODREDIVANJE CENA I PRINOSA KRATKOROČNIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

Uspešno obavljanje transakcija sa kratkoročnim hartijama od vrednosti zahteva poznavanje relacija izmedu ključnih determinantni tih transakcija od strane njihovih učesnika. U radu se analiziraju finansijskomatematičke osnove utvrđivanja cena i prinosa instrumenata tržišta novca. Cilj rada je da pruži metodološku podršku rešavanju praktičnih problema u domenu kratkoročnih finansijskih transakcija. Uvažavajući različitosti između diskontnih i kamatonosnih hartija od vrednosti, detaljnije se analiziraju njihove karakteristike i konkretni postupci relevantnih obračuna. Teorijska razmatranja u radu potkrepljena su odgovarajućim praktičnim primerima, baziranim na realnim podacima.

Ključne reči: stopa prinosa, diskontna stopa, kratkoročne državne obveznice, komercijalni zapisi, blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, ugovori o reotkupu.

  Ceo tekst