Godište 13 Sveska 1, 2011

ČLANCI

Data mining u vremenskim serijama (5-25)
Marina Milanović, Milan Stamenković
Apstrakt Ceo tekst

Strane direktne investicije kao pokazatelj regionalnih neravnomernosti u Srbiji i mogućnosti njihove efikasne alokacije (27-42)
Boban Dašić
Apstrakt Ceo tekst

Uloga analitičkog marketinga u formulisanju promotivne i distributivne strategije preduzeća (43-66)
Dragan Lončar
Apstrakt Ceo tekst

Troškovi rešavanja ekoloških problema i cene industrijskih proizvoda (67-81)
Gorica Bošković, Snežana Radukić
Apstrakt Ceo tekst

Promene u okruženju i ključni izazovi globalne auto industrije u postkriznom periodu (83-103)
Vladan Madić
Apstrakt Ceo Tekst

Transformacija korporativnog izveštavanja - od finansijskog ka poslovnom izveštavanju (105-124)
Slobodan Malinić, Bojan Savić
Apstrakt Ceo Tekst

Segmentacija mladih klijenata bazirana na preferncijama - implementacija na bankarskom sistemu (125-141)
Tomasz Kubica
Apstrakt Ceo Tekst

Beogradska berza: postkrizna ekonomija - pouke i mogućnosti (143-154)
Jelena Purić
Apstrakt Ceo Tekst

Uticaj kreativnog računovodstva na kvalitet finansijskog izveštavanja (155-168)
Nemanja Karapavlović
Apstrakt Ceo Tekst

Veština poslovnog pregovaranja (169-180)
Dobrica Vesić, Lidija Beko
Apstrakt Ceo Tekst