Godište 14 Sveska 2, Maj - Avgust 2012.

UVODNIK

 

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 61-62. doi:10.5937/ekonhor1202061P
 

IZVORNI NAUČNI ČLANCI

Poverenje kao institucionalni faktor ekonomske uspešnosti

Vlastimir Leković

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 63-75. doi:10.5937/ekonhor1202063L

Postkrizna realokacija faktora rasta

Edvard Jakopin

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 77-87. doi:10.5937/ekonhor1202077J

PREGLEDNI ČLANCI

Institucionalni i politički faktori fiskalne konsolidacije

Ljubinka Joksimović

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 89-98. doi:10.5937/ekonhor1202089J

Sistemska ograničenja konkurentnosti privrede Srbije

Ljiljana Maksimović

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 99-109. doi:10.5937/ekonhor1202089J

Potencijalni efekti demografske tranzicije na održivu konkurentnost

Slavica Manić, Dragan Azdejković

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 111-120. doi:10.5937/ekonhor1202111M

Institucionalne pretpostavke efikasnosti politike zaštite konkurencije

Boban Stojanović, Vladimir Radivojević, Tanja Stanišić

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 121-131. doi:10.5937/ekonhor1202121S

PRIKAZ KNJIGE

Balaam, D. N., & Veseth, M. (Eds.). (2008). Introduction to International Political Economy. New Jersey, NJ: Pearson Education, Inc.

Milka Grbić

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 133-135. doi:10.5937/ekonhor1202133G