Godište 15 Sveska 2, Maj - Avgust 2013.

UVODNIK

 

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 101-102. doi:10.5937/ekonhor1302101P
Ceo tekst  

IZVORNI NAUČNI ČLANCI

Determinante primene informaciono-komunikacionih tehnologija u klasterima preduzeća

Zora Arsovski

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 103-119.   doi:10.5937/ekonhor1302103A
Apstrakt Ceo tekst

Ljudski resursi u neformalnoj ekonomiji u Republici Srbiji

Vera Gligorijević, Petar Vasić

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 121-132.   doi:10.5937/ekonhor1302121G
Apstrakt Ceo tekst

Računovodstvene implikacije prevođenja i hedžinga transakcija u stranoj valuti

Jasmina Bogićević

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 133-148.   doi:10.5937/ekonhor1302133B
Apstrakt Ceo tekst

PREGLEDNI ČLANCI

Ključni teorijski i praktični aspekti državnih neuspeha u savremenoj ekonomiji

Dragan Petrović

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 149-161.   doi:10.5937/ekonhor1302149P
Apstrakt Ceo tekst

Kolektivni model rizika u neživotnom osiguranju

Zlata Đurić

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 163-172.   doi:10.5937/ekonhor1302163D
Apstrakt Ceo tekst

PRIKAZI KNJIGA

Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, K. L. (2011). Money, Banking, and Financial Markets. (The 3rd Edition). New York, NY: McGraw-Hill Education.

Dragan Stojković

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 173-175.   doi:10.5937/ekonhor1302173S
Ceo tekst

ZAHVALNICA RECENZENTIMA

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 177-178.   doi:10.5937/ekonhor1302177P
Ceo tekst