KLJUČNI TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI DRŽAVNIH NEUSPEHA U SAVREMENOJ EKONOMIJI

Dragan Petrović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Predmet ovog rada jeste analiza evolucije pristupa problemu državnih neuspeha. Reč je o fenomenu proisteklom iz koncepcije tržišnih neuspeha, koji se u ekonomskoj teoriji može posmatrati u kontekstu traganja za novim strategijama političko-ekonomskih mehanizama alokacije resursa. U vezi s tim, posebna pažnja biće usmerena na identifikaciju komponenata institucionalnog uticaja na efikasnost ekonomskih procesa, što najpre podrazumeva generalni osvrt na ulogu države u ekonomiji. Multidisciplinarni pristup istraživanju ovako kompleksnog pitanja, između ostalog, zahteva uvažavanje ključnih informacionih problema prilikom analize ekonomskih funkcija javnog sektora, realno sagledavanje mogućnosti finansiranja mera državne politike, adekvatno vrednovanje uloge političkog procesa i uticaja rentijerski orijentisanog ponašanja državnih službenika, i, u konačnom, pokušaj identifikovanja negativnih eksternih efekata nastalih usled odsustva, ali i prisustva državne koordinacije u ekonomiji.

Ključne reči: državni neuspesi, teorija javnog izbora, mehanizam kolektivnog odlučivanja, informacioni
problemi

JEL Classification: D72, D73, D74, H41

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 149-161.   doi:10.5937/ekonhor1302149P
  Ceo tekst