RAČUNOVODSTVENE IMPLIKACIJE PREVOĐENJA I HEDŽINGA TRANSAKCIJA U STRANOJ VALUTI

Jasmina Bogićević

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Usled internacionalizacije poslovanja i učestalih fluktuacija deviznih kurseva, sve više dobijaju na značaju informacije o uticaju promene kurseva razmene na finansijski i prinosni položaj kako pojedinačnih preduzeća, tako i multinacionalnih grupa. Podaci o efektima prevođenja transakcija u stranoj valuti i finansijskih izveštaja stranih filijala, izloženosti preduzeća različitim tipovima deviznog rizika i preduzetim merama valutnog hedžinga omogućavaju brojnim korisnicima računovodstvenih sadržaja sticanje bolje predstave o finansijskom i prinosnom položaju entiteta. Ključna pitanja odnose se na izbor deviznog kursa koji će se koristiti pri prevođenju računovodstvenih podataka i finansijsko-izveštajno prikazivanje efekata prevođenja. Dok se efekti prevođenja finansijskih izveštaja stranih filijala mogu prikazati u bilansu stanja i u bilansu uspeha, efekti prevođenja transakcija u stranoj valuti inkorporiraju se u bilans uspeha. U radu se razmatraju računovodstveni aspekti prevođenja transakcija u stranoj valuti, transakciona izloženost preduzeća deviznom riziku, kao i korišćenje finansijskih derivatnih instrumenata za zaštitu od deviznog rizika.

Ključne reči: transakcija u stranoj valuti, transakciona izloženost, finansijski izveštaji u stranoj valuti,
valutni hedžing

JEL Classification: M41, F3

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 133-148.   doi:10.5937/ekonhor1302133B
  Ceo tekst