DETERMINANTE PRIMENE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U KLASTERIMA PREDUZEĆA

Zora Arsovski

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Primena informaciono-komunikacionih tehnologija (Information Communication Technologies - ICT) u preduzećima, koja su organizovana u okviru klastera, ima svoje specifičnosti, u zavisnosti od nivoa vrste relacija između preduzeća u klasteru. Svrha istraživanja u ovom radu je utvrđivanje determinanti kvaliteta primene ICT u klasterima preduzeća, iz čega je proistekao cilj istraživanja: definisanje i provera modela kvaliteta primene ICT u klasterima preduzeća. Na osnovu teorijskih istraživanja klastera, razvijen je model kvaliteta primene ICT i testirani uticaji determinanti primene ICT, koje se odnose na nivo ulaganja u ICT, kvalitet menadžmenta, kvalitet procesa i nivo primene ICT strategije na nivo kvaliteta primene ICT, čime je potvrđena signifikantnost postavljenih hipoteza. Rezultati istraživanja ukazuju da se sa visokom pouzdanošću može predvideti nivo kvaliteta primene ICT u klasterima, a time i uticaj na performanse preduzeća i klastera u celini.

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije, klaster preduzeća, determinante, kvalitet

JEL Classification: M15, L15, P13, R19

Ekonomski horizonti, 2013, 15(2), 103-119.   doi:10.5937/ekonhor1302103A
  Ceo tekst