Godište 15 Sveska 3, Septembar - Decembar 2013.

UVODNIK

 

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2013, 15(3), 179-180. doi:10.5937/ekonhor1303179P
Ceo tekst  

IZVORNI NAUČNI ČLANCI

Rangiranje faktora kapaciteta za oporavak preduzeća pomoću modifikovanog fazi analitičkog hijerarhijskog procesa

Danijela Tadić, Aleksandar Aleksić

Ekonomski horizonti, 2013, 15(3), 181-196.   doi:10.5937/ekonhor1303181T
Apstrakt Ceo tekst

Korelaciona analiza indikatora regionalne konkurentnosti: Primer Republike Srbije

Darko B. Vuković

Ekonomski horizonti, 2013, 15(3), 197-211.   doi:10.5937/ekonhor1303197V
Apstrakt Ceo tekst

Alternativni regulatorni pristupi upravljanju bankarskim krizama

Violeta Todorović

Ekonomski horizonti, 2013, 15(3), 213-227.   doi:10.5937/ekonhor1303213T
Apstrakt Ceo tekst

PREGLEDNI ČLANCI

Strategijsko upravljanje održivim ruralnim razvojem u Republici Srbiji

Lela Ristić

Ekonomski horizonti, 2013, 15(3), 229-243.   doi: 10.5937/ekonhor1303229R
Apstrakt Ceo tekst

Građevinarstvo kao industrijski sektor u funkciji oporavka privrede Republike Srbije

Igor Mladenović

Ekonomski horizonti, 2013, 15(3), 245-256.   doi:10.5937/ekonhor1303245M
Apstrakt Ceo tekst

PRIKAZI KNJIGA

Egan, J. (2011). Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing. (The 4th Edition). Harlow, England: Prentice Hall, Pearson Education Limited

Katarina Borisavljević

Ekonomski horizonti, 2013, 15(3), 257-259.   doi:10.5937/ekonhor1303257B
Ceo tekst

PREDMETNI INDEKS

Slavica P. Petrović

Ekonomski horizonti, 2013, 15(3), 261-264.   doi:10.5937/ekonhor1303261P
Ceo tekst

PREGLED AUTORA I NASLOVA

Ekonomski horizonti, 2013, 15(3), 265-266. doi:10.5937/ekonhor1303265P
Ceo tekst