UNAPREĐENJE POSLOVNIH PROCESA U E-LANCIMA SNABDEVANJA

Dragana Rejman Petrović

Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

Razvoj modela za unapređenje poslovnih procesa u e-lancima snabdevanja podrazumeva primenu
procesnog pristupa i metodologija za razvoj informacionih sistema, i obuhvata dizajn modela zahteva, logički dizajn modela klјučnih procesa sa definisanim tokovima informacija unutar logičkih podsistema, logički dizajn modela podataka, logički dizajn modela mreže i distribucije podataka, kao i logički dizajn modela interface-a za potrebe različitih korisnika. Pri tome korišćene su različite metode i tehnike za različite faze razvoja menadžment informacionog sistema, upravljanje poslovnim procesima, upravljanje performansama poslovnih procesa i analitički hijerarhijski proces kao metod višekriterijumskog odlučivanja. U radu su analizirani poslovni procesi i različiti tipovi lanaca snabdevanja u automobilskoj industriji kao predstavniku složenih sistema. Izabrani su ključni poslovni procesi i ključni indikatori performansi poslovnih procesa na bazi kojih je razvijen model analitičkog hijerarhijskog procesa i vršena njihova optimizacija. Rezultat rada je model menadžment informacionog sistema za unapređenje klјučnih poslovnih procesa u e-lancima snabdevanja. Rezultati istraživanja pokazuju da se kroz unapređenje performansi poslovnih procesa u e-lancima snabdevanja, primenu razvijenog modela za unapređenje ključnih poslovnih procesa, kao i primenu Web baziranih informaciono-komunikacionih rešenja utiče na efikasnost i kvalitet e-lanaca snabdevanja.

Ključne reči: lanci snabdevanja, poslovni procesi, merenje performansi, menadžment informacioni sistemi

JEL Classification: M10, M15, M21

Ekonomski horizonti, 201618(3), 215-232. Elektronska verzija objavljena 30. decembra 2016. doi:10.5937/ekonhor1603215R
  Ceo tekst