MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALE I SREDNJE ENTITETE U REPUBLICI SRBIJI

Vladimir Obradović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Rad je posvećen sagledavanju položaja Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) za male i srednje entitete (MSE) u regulativi i praksi finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji. Nakon razmatranja globalnog značaja ovog standarda, analizira se njegov položaj u regulatornom okviru finansijskog izveštavanja Republike Srbije, u koji je uključen od 2013, dok se dublji uvid u položaj standarda u praksi ostvaruje empirijskim istraživanjem na uzorku od 175 preduzeća. Pošto ima potencijal da olakša finansijsko izveštavanje mnogim preduzećima koja su ranije morala da primenjuju pune MSFI, njegovo usvajanje u Republici Srbiji je korisno, ali potencijalni problem proističe iz činjenice da on nije usvojen na nivou Evropske unije (EU). Istraživanjem u radu je utvrđeno da preduzeća u Republici Srbiji, koja mogu da biraju između MSFI za MSE i punih MSFI, ipak, češće biraju pune MSFI. Ovaj nalaz treba posmatrati u kontekstu dugogodišnje primene punih MSFI pre implementacije MSFI za MSE. Zavisna preduzeća ređe biraju MSFI za MSE nego preduzeća koja nemaju to svojstvo.

Ključne reči: mali i srednji entiteti, IFRS za MSE, puni IFRS, Zakon o računovodstvu

JEL Classification: M41

Ekonomski horizonti2018, 20(3), 229-242. Elektronska verzija objavljena 28. decembra 2018
doi:10.5937/ekonhor1803229O