FISKALNA DECENTRALIZACIJA I LOKALNA POLITIKA JAVNIH INVESTICIJA U REPUBLICI SRBIJI

Saša Ranđelović1 i Svetlana Vukanović2

1Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
2Svetska banka, Beograd, Republika Srbija

U ovom radu se analizira nivo fiskalne decentralizacije i strukturne karakteristike lokalnih javnih finansija u Republici Srbiji, sa fokusom na lokalnu politiku javnih investicija. Udeo rashoda centralnog nivoa vlasti u konsolidovanim javnim rashodima u Republici Srbiji iznosi 83%, što ukazuje na relativno visok stepen fiskalne centralizacije. I pored rasta javnih prihoda u poslednjoj deceniji, lokalne javne investicije su i dalje niske - u Republici Srbiji iznose 1% BDP-a, što je znatno ispod proseka EU (1,4%) i Centralne i Istočne Evrope (1,5% BDP-a). Rezultati ukazuju na velike razlike u relativnoj visini javnih investicija po lokalnim samoupravama. Veći deo lokalnih javnih investicija usredsređen je na održavanje putne i administrativne infrastrukture, dok su ulaganja u životnu sredinu i obrazovanje niska. Da bi se smanjili lokalni dispariteti u kvalitetu lokalne infrastrukture i podstakla ekonomska konvergencija, neophodno je unapređenje kapaciteta za planiranje i sprovođenje investicija i uvođenje sistemskih podsticaja za lokalne javne investicije.

Ključne reči: fiskalna decentralizacija, lokalna samouprava, javne finansije, javne investicije na lokalnom nivou

JEL Classification: H70, H71, H72, H74

Ekonomski horizonti2021, 23(3), 207-224. Elektronska verzija objavljena 6. decembra 2021
doi:10.5937/ekonhor2103207R