MODELI UGOVORA O ZARADAMA I PODSTICAJIMA U USLOVIMA ASIMETRIČNE INFORMISANOSTI NA TRŽIŠTU RADA

Nada Trivić1 i Bojana Todić2

1Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Subotica, Republika Srbija
2Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Republika Srbija

Teorijski model tržišta savršene konkurencije dovodi do efikasne alokacije resursa, a jedna od pretpostavki tog modela je potpuna informisanost tržišnih subjekata. Međutim, u stvarnosti tržišni subjekti su najčešće asimetrično informisani. Cilj ove analize je da ukaže da je asimetrična informisanost gotovo sveprisutna, ali i da se ukaže na posledice asimetrične informisanosti i mogućnosti njihovog otklanjanja ili ublažavanja. Pored toga, cilj istraživanja je i teorijska potvrda prisustva asimetrične informisanosti i njenih posledica i na tržištu rada, kao i pokušaj matematičke formalizacije takvih tržišta, posebno formalizacija tržišta rada modeliranjem načina obračuna zarada radnika i ciljne funkcije poslodavaca, kao mogućnost prevazilaženja problema principal-agent. Definisani ciljevi istraživanja odredili su strukturu ovog rada, kao i metodološki instrumentarijum. Da bi bile testirane i dokazale definisane hipoteze u istraživanju i realizovani definisani ciljevi istraživanja, koriste se metode teorijske analize, apstrakcije, komparacije, konkretizacije, generalizacije i kritičkog vrednovanja i upotrebe.

Ključne reči: asimetrična informisanost, loš odabir, neefikasnost, moralni hazard, signaliziranje

JEL Classification: D82, C18

Ekonomski horizonti2022, 24(1), 19-33. Elektronska verzija objavljena 20. aprila 2022
doi:10.5937/ekonhor2201019T