PORESKI OBVEZNIK KAO ELEMENT POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA: EKONOMSKI EFEKTI I OPCIJE ZA FUNDAMENTALNU REFORMU

Jadranka Đurović Todorović1, Marina Đorđević1 i Milica Ristić Cakić2

1Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
2Inovacioni centar Univerziteta u Nišu

Iako kompleksan sistem oporezivanja dobiti može da utiče na poslovanje preduzeća, njegovi negativni efekti mogu biti znatno veći na makroekonomskom nivou. S obzirom da može otežati privlačenje investicija i naplatu prihoda, sistem poreza na dobit preduzeća je dugi niz godina predmet razmatranja brojnih istraživanja. Savremeni uslovi poslovanja inicirali su njegove česte reforme, ali i brojne dileme u vezi sa njima. Rad se bavi poreskim obveznikom kao elementom poreza na dobit preduzeća. Premda se u brojnim radovima istražuje (ne)jedinstvo poreskih sistema pri definisanju obveznika poreza na dobit preduzeća, mali broj autora ispituje ekonomske efekte ovih diskrepanci. Takođe, najveći broj istraživanja fokusiran je na ispitivanje drugih elemenata ovog poreskog oblika, kao što su poreska stopa ili poreski podsticaji. U ovom radu autori su pokušali da pronađu vezu između oblika organizovanja privrednog subjekta i poreskog tereta u domenu poreza na dobit preduzeća. Cilj istraživanja je da se ukaže na značaj ekonomskih efekata ovog poreskog elementa i pruži predlog za njegovu reformu. Istraživanje je potvrdilo polaznu pretpostavku, odnosno, pokazalo da različiti oblici organizovanja privrednih subjekata podnose različite terete plaćanja poreza na dobit preduzeća, što utiče i na visinu poreskih prihoda koji bi mogli biti naplaćeni. Rezultati istraživanja su pokazali da su uzorkovana preduzeća platila manji porez zbog korekcija i prilagođavanja u poreskim bilansima i poreskim prijavama.

Ključne reči: porez na dobit preduzeća, poreski obveznik, poreski teret, poreski prihodi

JEL Classification: E62, H20, O23

Ekonomski horizonti2022, 24(3), 281-296. Elektronska verzija objavljena 6. decembra 2022
doi:10.5937/ekonhor2203281D