POSLOVNE I INSTITUCIONALNE DETERMINANTE EFEKTIVNIH PORESKIH STOPA U BANKAMA U REPUBLICI SRBIJI

Maja Putica

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Republika Srbija

Cilj ovog rada je proučavanje uticaja izabranih poslovnih i institucionalnih determinanti na godišnje efektivne poreske stope u bankama u Republici Srbiji (RS). Regresioni modeli panel podataka primenjeni su na 113 opservacija, koje pokrivaju period 2017-2021, gde se računovodstvena i tekuća efektivna poreska stopa koriste kao mera stvarnog poreskog opterećenja. Rezultati pokazuju da je efektivna poreska stopa u bankama u RS znatno ispod zakonskog nivoa. Dalje, za svaki skup podataka, izračunati su koeficijenti promena efektivne poreske stope, a najadekvatniji model biran je koristeći Hausman-ov i Breusch i Pagan-ov test. U prvom modelu, najveća promena efektivnih poreskih stopa je uzrokovana promenom leveridža, procesom merdžera i akvizicija i veličinom banke. Prisustvo rezervisanja za kreditne gubitke u modelu u potpunosti naglašava uticaj profitabilnosti i leveridža. Konačno, u poslednjem modelu, banke sa dobitkom pre oporezivanja mogu da upravljaju efektivnim poreskim stopama i poreskim opterećenjima putem regulisanja nivoa kapitalizacije. Rezultati ove studije su od interesa za ekonomiste i menadžere u bankama, pomažući im u efikasnom poreskom planiranju i upravljanju rezultatima.

Keywords: poresko opterećenje, efektivna poreska stopa, leveridž, rezervisanja za kreditne gubitke, kapitalizacija, profitabilnost

JEL Classification: G21, H21

Ekonomski horizonti2023, 25(1), 35-53. Elektronska verzija objavljena 27. aprila 2023.
doi:10.5937/ekonhor2301035P