DETERMINANTE PROFITABILNOSTI AKCIONARSKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI

Teodora Tica, Bojana Vuković, Kristina Peštović i Ivana Medved

Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija

Cilj ovog rada je da se sagleda uticaj odabranih finansijskih pokazatelja na profitabilnost kao ključno merilo uspešnosti poslovanja preduzeća. Uzorak obuhvata 473 akcionarska društva u Republici Srbiji koja su aktivno poslovala u periodu 2017-2021. Panel analiza podataka pokazala je da postoji značajan pozitivan uticaj veličine preduzeća, rasta i novčanih tokova na profitabilnost, kao i značajan negativan uticaj strukture kapitala i sredstava. Sa druge strane, uticaj likvidnosti i poreza na dobit na profitabilnost nije bio statistički značajan. Dobijeni rezultati služe prvenstveno menadžmentu koji može da razmotri indikatore preduzeća u cilju poboljšanja profitabilnosti i obezbeđivanja pravilne alokacije resursa. Oni takođe služe investitorima u planiranju investicionih i operativnih aktivnosti kako bi se efektivnije i efikasnije realizovali ciljevi profitabilnosti. Rezultati su usmereni i na druge stejkholdere u cilju kreiranja strategije rasta profitabilnosti i korporativnih performansi radi obezbeđenja dugoročnog rasta.

Ključne reči: profitabilnost, ROA, akcionarska društva, panel analiza

JEL Classification: C58, L25

Ekonomski horizonti2023, 25(3), 245-260. Elektronska verzija objavljena 12. decembra 2023.
doi:10.5937/ekonhor2303245T