MEĐUNARODNA MIGRACIJA I DOHODOVNA KONVERGENCIJA U EVROPSKIM TRANZICIONIM ZEMLJAMA

Tijana Tubić Ćurčić i Nenad Stanišić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Predmet rada je analiza uticaja međunarodnih migracija na konvergenciju dohotka u evropskim tranzicionim zemljama u periodu 2000-2020. Konvergencija se može definisati kao proces sustizanja bogatijih zemalja od strane siromašnijih i kao posledica toga smanjuju se dispariteti u dohotku per capita između zemalja. Teorijski, ljudska migracija predstavlja mehanizam prilagođavanja regionalne neravnoteže koji doprinosi jačanju konvergencije. U istraživanju je korišćen panel regresioni model. Rezultati istraživanja pokazuju da, posmatrano na nivou celokupnog uzorka zemalja Centralne i Istočne Evrope i zemalja Zapadnog Balkana (CEE-11+WB), postoji pozitivan i statistički značajan uticaj emigracije na konvergenciju dohotka. Takođe, postoji i pozitivan uticaj emigracije na konvergenciju dohotka per capita zemalja CEE-11 ka prosečnom dohotku razvijenih zemalja EU-15. S druge strane, posmatrano samo na nivou zemalja Zapadnog Balkana, ne postoji statistički značajan efekat emigracije na konvergenciju dohotka. Doprinos istraživanja ogleda se u popunjavanju gepa koji postoji u literaturi u ovoj oblasti, budući da ne postoji veliki broj radova koji su ispitivali uticaj migracija na konvergenciju dohotka u zemljama CEE-11 i zemljama Zapadnog Balkana.

Ključne reči: međunarodne migracije, konvergencija dohotka, evropske tranzicione ekonomije, panel podaci

JEL Classification: F22, J61, O15, O47

Ekonomski horizonti2023, 25(3), 199-213. Elektronska verzija objavljena 12. decembra 2023.
doi:10.5937/ekonhor2303199T