PRIVREDA REPUBLIKE SRBIJE NAKON GLOBALNE RECESIJE IZ 2020: STRUKTURNI PROBLEMI U SENCI RASTA

Edvard Jakopin1, Aleksandar Gračanac2

1Fakultet za ekonomiju i finansije Univerziteta “Union-Nikola Tesla”, Beograd, Republika Srbija
2Fakultet za preduzetnički biznis i menadžment nekretnina Univerziteta “Union-Nikola Tesla”, Beograd, Republika Srbija

Privreda Republike Srbije je, nakon globalne recesije 2020, izazvane pandemijom COVID-19, u 2021. ostvarila jednu od najviših stopa rasta za protekle dve decenije tranzicije od 7,5% (jedino je u 2004. stopa rasta od 9% bila viša). Međutim, početkom 2022, Evropa se suočila sa novim globalnim potresom izazvanim ratom u Ukrajini sa nepredvidivim ekonomskim posledicama. Inflacioni pritisci su sve veći, u prvom redu usled snažnog rasta cena energije i hrane. Efekti globalnih recesija se odražavaju na usporavanje strukturnih reformi u svim tranzicionim ekonomijama. Rad istražuje strukturne performanse rasta privrede Republike Srbije između globalne recesije i usporavanja rasta. Poseban akcenat je usmeren na analizu srukturnih problema, čije rešavanje je bilo u senci privrednog rasta.

Ključne reči: ekonomski rast, globalna recesija, strukturne promene privrede, strukturni problemi privrede

JEL Classification: O11, O47, E6, F6

Ekonomski horizonti2023, 25(2), 163-179. Elektronska verzija objavljena 23. avgusta 2023.
doi:10.5937/ekonhor2302163J