DA LI SU PREDUZETNIŠTVO I LJUDSKI KAPITAL POKRETAČI REGIONALNOG RASTA? EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE NA NIVOU NUTS 3 SUBREGIONA U REPUBLICI SRBIJI

Dejan Molnar1, Sonja Josipović2 i Bojan Baškot3

1Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija
2Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija
3Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

U radu su predstavljeni različiti modeli regionalnog ekonomskog rasta prema kojima obrazovna struktura radno sposobnog stanovništva i preduzetnička aktivnost značajno doprinose unapređenju ekonomskih performansi. Takođe, analizira se uloga koju preduzetnička aktivnost i kvalitet ljudskog kapitala imaju na regionalni ekonomski rast u Republici Srbiji u periodu 2011-2020, na uzorku od 25 subregiona NUTS 3 nivoa. Rezultati ocenjivanja tri izabrana modela panela ukazuju da preduzetničke aktivnosti imaju vitalnu ulogu za rast bruto dodate vrednosti na nivou subregiona. S obzirom da glavni teorijski i brojni empirijski nalazi upućuju na to da nosioci regionalnog razvoja treba da budu preduzetnici koji poseduju odgovarajuća znanja, sposobnosti, kreativnost i veštine, preporuka za kreatore javnih politika je da kontinuirano rade na unapređenju poslovne klime i izgradnji stimulativnog preduzetničkog okruženja. Takav ambijent može podstaći visokoobrazovane pojedince da postanu ključni nosioci preduzetničkih aktivnosti.

Ključne reči: regionalni rast, preduzetništvo, ljudski kapital, obrazovanje, NUTS 3

JEL Classification: I25, O110, R580

Ekonomski horizonti2024, 26(1), 25-39. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2024.
doi:10.5937/ekonhor2401025M