DIZAJNIRANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE KAO PRETPOSTAVKA OSTVARENJA POSLOVNE IZVRSNOSTI U PROIZVODNIM PREDUZEĆIMA

Jelena Erić Nielsen1, Ana Todorović Spasenić2 i Aleksandra Stevanović1

1Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Republika Srbija
2“Prvi Partizan a. d.”, Užice, Republika Srbija

Kontinuiran rad na unapređenju kvaliteta u svim domenima poslovanja, sa fokusom na dostizanje nivoa poslovne izvrsnosti, jedan je od ključnih prediktora opstanka proizvodnih preduzeća u savremenim uslovima rizika i neizvesnosti. Organizaciona struktura, kao centralna dimenzija organizacionog dizajna, ima status važne podrške unapređenja u domenu generisanja nivoa poslovne izvrsnosti: uspeha sistema menadžmenta kvalitetom, uspeha procesnog menadžmenta, orijentacije na zaposlene (njihovu satisfakciju i motivaciju), razvoja partnerskih odnosa sa dobavljačima i kupcima, uspeha menadžmenta lanca snabdevanja, inovacijama i društvenoj odgovornosti. Cilj istraživanja je identifikacija parametara organizacione strukture koji najviše utiču na uspeh proizvodnih preduzeća u pogledu dostizanja nivoa poslovne izvrsnosti. Rezultati istraživanja, na uzorku od 94 proizvodnih preduzeća na teritoriji Republike Srbije, pokazali su statistički značajan uticaj organizacione strukture na svaku od odrednica, pri čemu specijalizacija (naročito vertikalna), koordinacija (zasnovana na kombinaciji mehanizama) i formalizacija (zasnovana na poštovanju zahteva QMS - Quality Management System i ISO 9001 standarda) imaju status parametara organizacione strukture sa najvažnijom ulogom u domenu generisanja izvrsnosti u poslovanju.

Ključne reči: organizaciona struktura, parametri organizacione strukture, poslovna izvrsnost, odrednice poslovne izvrsnosti, proizvodna preduzeća

JEL Classification: M11, M20

Ekonomski horizonti2024, 26(1), 41-61. Elektronska verzija objavljena 26. aprila 2024.
doi:10.5937/ekonhor2401041E