Godište 8 Sveska 1-2, 2006

MENADŽMENT

Liderstvo kao ključni faktor uspešnog sprovodjenja organizacionih promena (7-14)
Vesna Stojanović Aleksić
Apstrakt Ceo Tekst

Telemarketing kao interaktivni medij direktnog marketinga (15-28)
Milan Kocić
Apstrakt Ceo Tekst

Uloga marketing informacionog sistema u procesu donošenja odluka (29-40)
Veljko Marinković
Apstrakt Ceo Tekst

Specifičnosti procesa internacionalnog pregovaranja u Kini (41-47)
Jelena Erić
Apstrakt Ceo Tekst

Značaj obuke i razvoja kadrova u ostvarivanju konkurentske prednosti preduzeća (49-58)
Slađana Savović
Apstrakt Ceo Tekst

EKONOMSKA TEORIJA I POLITIKA

Ekonomski aspekt evazije poreza (59-77)
Goran Milošević
Apstrakt Ceo Tekst

Stvaranje povoljnog institucionalnog ambijenta kao preduslov za privlačenje stranih investicija (79-88)
Boban Dašić
Apstrakt Ceo Tekst

GRANSKA EKONOMIJA

Mala i srednja preduzeća prehrambene industrije i preduzetništvo u funkciji razvoja seoskih područja (89-105)
Milan Ilić, Milca Vujčić, Vladimir Mićić
Apstrakt Ceo Tekst

Bezbednost hrane - strategija za osvajanje i opstanak na tržištu (107-112)
Ružica Milovanović
Apstrakt Ceo Tekst

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Strategijsko upravljačko računovodstvo i balansna karta rezultata (113-132)
Vesna Janjić
Apstrakt Ceo Tekst

Određivanje diskotne stope metodom "zidanja" kao jedan  od koraka metode diskontovanja novčanih tokova (133-149)
Dragomir Dimitrijević
Apstrakt Ceo Tekst

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

Ilegalni tokovi međunarodnog kapitala i offshore finansijske institucije (151-164)
Saša Obradović
Apstrakt Ceo Tekst

Transferne cene - međunarodni poreski problem (165-171)
Đorđe Perić
Apstrakt Ceo Tekst