Uputstva autorima

Uvod

Rukopisi koji se podnose Glavnom i odgovornom uredniku Časopisa, odnosno, Uredništvu Časopisa, trebaju biti originalni, neobjavljeni, i ne smeju biti u postupku recenziranja bilo kog drugog časopisa.

Rukopisi trebaju biti napisani na stilski i gramatički standardnom srpskom i engleskom jeziku, odnosno, samo na engleskom jeziku, autora čiji maternji jezik nije srpski.

Autorima se sugeriše da rukopise striktno usaglase u svim elementima sa zahtevima ovog Uputstva. U protivnom, rukopisi mogu biti vraćeni autorima na ispravku, pre upućivanja na recenziju.

Svi rukopisi podležu procesu dvostruko anonimnog recenziranja. Stoga, rukopisi treba da budu lišeni bilo kog upućivanja na autore rada.

Svi rukopisi podneti Uredništvu Časopisa podležu the iThenticate Professional Plagiarism Prevention proveri.

Publikovanje pozitivno, dvostruko anonimno recenziranih rukopisa ne zahteva plaćanje naknade obrade rukopisa.

 

Podnošenje rukopisa

Autori treba da podnose svoje radove elektronski na e-mail horizonti@kg.ac.rs, kao e-mail attachment u: .doc ili .docx formatu.

Autori treba da podnesu tri dokumenta:

 1. dokument sa: naslovom rada, imenima svih autora, njihovim godištima, institucijama i adresama (e-mail, poštanska adresa, broj telefona);
 2. dokument sa rukopisom: naslov rada, apstrakt, ključne reči, JEL klasifikacija rukopisa, uvod, središnji deo rada, slike, tabele, grafikoni ugrađeni u središnji deo rada, zaključak, zahvalnica (ukoliko postoji), reference, prilozi (ukoliko postoje), endnote (ukoliko postoje);
 3. dokument sa Izjavom autora o originalnosti rukopisa.

 

Dužina podnesaka

Rukopisi bi trebali da sadrže od 5000 do 7000 reči, uključujući slike, tabele, grafikone, reference, priloge i endnote.

 

Naslov rukopisa

Naslov rukopisa treba biti napisan najviše u dva reda.

 

Apstrakt i Ključne reči

Precizno sumirajući cilj, sadržaj i rezultate rukopisa, apstrakt treba biti od 100 do 150 reči.

Autori treba da izdvoje 4-6 ključnih reči koje se koriste u rukopisu suštinski opredeljujući njegov sadržaj.

 

JEL klasifikacija rukopisa

Prema: Journal of Economic Literature (JEL) Classification System:

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php, autori treba da klasifikuju svoj rukopis.

 

Sadržaj

Svi rukopisi treba da sadrže: Uvod (kojim se precizira predmet i cilj(evi) istraživanja, osnovna hipoteza(e) koja(e) će u radu biti testirana(e), primenjeni naučno-istraživački instrumentarijum, i, sažeto, struktura rada), središnji deo rada (sastavljen od sekcija i podsekcija), Zaključak (kojim se sumiraju istraživanja prezentirana u radu, identifikuju ključni doprinos(i) i ograničenja prezentiranih istraživanja, precizira stav(ovi) o istraživačkim hipotezama i upućuje na naučno i praktično relevantne probleme budućih istraživanja) i Reference.

 

Slike, Tabele i Grafikoni

Uzimajući u obzir veličinu stranice Časopisa, slike mogu biti u TIFF, GIF, JPG, PDF, CDR formatu, u rezoluciji najmanje 300dpi.

Tabele i grafikoni trebaju biti urađeni u Word, Excel, Corel, Visio, SPSS formatu.

Slike, tabele i grafikone treba numerisati uzastopno; svaka Slika i svaki Grafikon trebaju biti potpisani svojim naslovom, i izvorom - ukoliko su preuzeti, a svaka Tabela treba imati svoje zaglavlje, i biti potpisana izvorom - ukoliko je preuzeta.

Kako se Časopis štampa crno-belo, preporučuje se da slike, tabele i grafikoni budu urađeni u crno-belom ili sivom tonu.

 

Zahvalnica

Naziv i broj projekta u okviru koga je rukopis nastao, i naziv institucije koja finansira projekat, odnosno, zahvalnost recenzentima, itd. navode se nakon Zaključka, tj. ispred Referenaca.

 

Endnote

Endnote treba smestiti na kraju rukopisa, ispred Referenaca.

Fusnote se ne prihvataju.

 

Reference

Reference bi trebale biti iz svih odgovarajućih izvora, i trebale bi biti lako dostupne čitaocima.

Broj referenaca na koje se autori pozivaju u svom rukopisu bi trebao biti od 20 do 30.

Autori se, načelno, upućuju na referisanje radova publikovanih u Časopisu, čime mogu biti podržani koherentnost i kontinuitet za čitaoce Časopisa.

Navođenje referenaca:

U tekstu:

 • u slučaju jedne reference, izvor se navodi na sledeći način: (Rosenhead, 2005, 115-122);
 • u slučaju više referenaca, izvore treba poređati hronološki, na primer: (Midgley, 2000, 225-226; Mingers, 2006, 174).

U listi referenaca na kraju rukopisa:

 • treba navesti samo one izvore na koje se autori neposredno pozivaju i na njih upućuju u svom rukopisu;
 • radovi se navode bez numerisanja, prema prezimenima autora, u abecednom redosledu;
 • ukoliko više od jedne reference ima isto autorstvo i datum - da bi se obezbedilo razlikovanje referenaca - koristi se: a, b,... nakon datuma, na primer: Jackson, M. C. (2006a);
 • ukoliko neka referenca poseduje DOI broj, treba ga navesti na kraju reference.

 

Konkretno, reference u tekstu i listi referenaca na kraju rukopisa treba uraditi prema (APA- Publication Manual of American Psychological Association (http://www.apastyle apastyle.org/pubmanual.html)

 

Knjiga sa jednim autorom:

Morgan, G. (1997). Images of Organization. London, UK: SAGE Publications.

 

Knjiga sa dva autora:

Flood, R. L., & Romm, N. R. A. (1996). Diversity Management: Triple Loop Learning. Chichester, England: John Wiley & Sons.

 

Knjiga sa više od dva autora:

van Marrewijk, C., Ottens, D., & Schueller, S. (2006). International Economics: Theory, Application, and Policy. Oxford, UK: Oxford University Press.

 

Članak u časopisu:

Zhu, Z. (2011). After paradigm: why mixing-methodology theorising fails and how to make it work again. Journal of the Operational Research Society, 62(4), 784-798. doi:10.1057/jors.2010.31

 

Publikacija u štampi:

Fischer, C. (in press). Price convergence in the EMU? Evidence from micro data. European Economic Review.

 

Poglavlje u redigovanoj knjizi:

Brocklesby, J. (1997). Becoming multimethodology literate: An assessment of the cognitive difficulties of working across paradigms. In J. Mingers, & A. Gill (Eds.), Multimethodology: The Theory and Practice of Combining Management Science Methodologies (pp. 189-216). Chichester, England: John Wiley & Sons.

 

Saopštenje - u zborniku sa naučne konferencije - štampano u celini:

Feret, K. (2011). Serbia and Poland on map of the global air cargo shipment. In V. Babić (Ed.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2010 (pp. 3-16). Kragujevac, the Republic of Serbia: Faculty of Economics University of Kragujevac.

 

Neobjavljena doktorska disertacija ili master teza (koje bi trebale biti dostupne na zahtev):

Mićić, V. (2011). Konkurentnost industrije Srbije kao pretpostavka njenog efikasnog razvoja. Neobjavljena doktorska disertacija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Republika Srbija

 

Rad prezentiran na naučnom kongresu, konferenciji, simpozujumu, skupu:

Prochniak, M. (2008, April). Real Economic Convergence between Central and Eastern Europe and the European Union. Paper presented at the conference of the Chinese Economic Association, Cambridge, UK.

 

Web site:

Waugh, M. E. (2010). International Trade and Income Differences. American Economic Review, 5, 2093–2124. Retrieved March 11, 2012, from http://www.aeaweb.org/aer/contents/index.php

 

Citiranje u tekstu:

 • Prezime autora, godina publikovanja i strana izvora: na primer: (Giddens, 2006, 45);

 • Direktno navođenje u tekstu, na primer: "In most organizations, data resources are considered to be a major organization asset" (Smith, 2001, 35-36). Ili, na primer: J. C. Brown (2002, 45) states that "the value of data is realized by most organizations".

 • Ako citat prevazilazi 40 reči, navod treba biti formatiran na sledeći način:

Primer: "As an ever-growing number of people around the world have gained access to e-mail and Internet facilities, it has become clear that the communicative environment provided by these tools can foster language learning. E-mail facilitates access to speakers of one's target language" (Vinagre & Lera, 2007, 35).

 

Biografska skica autora:

Na kraju rukopisa treba - u ne više od 50-tak reči - navesti osnovne podatke iz profesionalne biografije autora, odnosno, svakog od koautora.

 

Prikazi knjiga

Najava i prikazi održanih naučnih konferencija, simpozijuma, skupova u Republici Srbiji i inostranstvu

Prikazi knjiga i Najava i prikazi održanih naučnih konferencija, simpozijuma, skupova u Republici Srbiji i inostranstvu upućuju se Glavnom i odgovornom uredniku, i, takođe, podležu procesu recenziranja.

Prikaz knjige ne bi trebalo da sadrži više od 1000 reči. Njime treba biti obuhvaćen naslov knjige, autor, izdavač, godina publikovanja, broj strana i ISBN broj.

U prikazu knjige bi trebali biti sažeto prezentirani predmet, cilj, naučni instrumentarijum i rezultati istraživanja u knjizi, njene dobre strane i eventualne manjkavosti. Prikaz knjige bi trebalo da sadrži kritičko i konstruktivno vrednovanje njene relevantnosti u teorijsko-metodološkom i praktičnom smislu.

Prikazu knjige treba biti pridružena kratka profesionalna biografija prikazivača.

 

Etika publikovanja

Shodno politici Uredništva Časopisa u delu koji se tiče etike publikovanja, s ciljem predupređivanja objavljivanja plagijata, autoplagijata, neverodostojnih podataka i rezultata, itd, autori uz Rukopis treba da - kao attachment - dostave potpisanu i skeniranu Izjavu o originalnosti rukopisa: Izjava.

 

Zaštita autorskih prava

Izdavaču Časopisa pripadaju autorska prava svih tekstova publikovanih u njemu.

Od autora radova pozitivno recenziranih i prihvaćenih za publikovanje biće zahtevano da potpišu Izjavu o prenošenja autorskih prava na Izdavača.

 

Autorski primerci štampane verzije Časopisa

Autori publikovanih radova će dobiti primerke štampane verzije Časopisa, namenjene ličnom korišćenju.

 

Sekretar Uredništva

Sve relevantne informacije o podnescima prispelim, upućenim na recenziju, rezultatima procesa recenziranja, datumu publikovanja, itd, autori rukopisa mogu dobiti od sekretara Uredništva: e-mail: horizonti@kg.ac.rs