LIDERSTVO KAO KLJUČNI FAKTOR USPEŠNOG SPROVOĐENJA ORGANIZACIONIH PROMENA

U radu su razmatrani najvažniji aspekti liderstva kao jednog od ključnih segmenata uspešnog upravljanja preduzećima, posebno u procesu organi-zacionih promena koje se nameću kao imperativ za veliki broj savremenih organizacija. U tom kontekstu analiziran je proces liderstva, njegove osnovne faze, ključni segmenti i najznačajnije liderske uloge, koje predstavljaju suštinske dimenzije liderskog procesa. Posebna pažnja u radu posvećena je ulozi lidera u procesu organizacionih promena.

Ključne reči: liderstvo, liderski proces, transformacija, organizacione promene

  Ceo tekst