ULOGA MARKETING INFORMACIONOG SISTEMA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA

Postojanje primerenog informacionog sistema koji će osigurati prikupljanje i analizu podataka, kao i njihovu transformaciju u korisne informacije, je neophodna pretpostavka za efikasno funkcionisanje preduzeća. Uspešna preduzeća se moraju fleksibilno prilagođavati promenama koje sa sobom nosi poslovno okruženje. Upravo ovaj razlog je inicirao kreiranje marketing informacionog sistema, čiji je osnovni zadatak da kroz implementaciju procesa istraživanja tržišta doprinosi unapređenju efikasnosti poslovanja. Marketing informacioni sistem je neophodan preduslov uspešne realizacije istraživačkog projekta, odnosno sredstvo koje koriste proizvođači kako bi prikupili informacije o potrebama potrošača. On predstavlja napore preduzeća ka obezbeđivanju informacija koje čine bazu menadžerima marketinga za proces donošenja odluka.
 

Ključne reči: marketing, sistem, informacije, podaci, tržište, istraživanje

  Ceo tekst