ARHITEKTURE LANACA SNABDEVANJA U E-OKRUŽENJU

Dragana Rejman Petrović, Igor Milanović, Zoran Kalinić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

 

Koncept upravljanja lancem snabdevanja (Supply Chain Management-SCM) zaokuplja ozbiljnu istraživačku pažnju tokom poslednjih nekoliko godina. Ovaj koncept podrazumeva prevazilaženje intraorganizacionih granica u cilju postizanja veće vrednosti celokupne mreže lanaca snabdevanja. Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija i Internet okruženje redefi nišu i utiču na koncept upravljanja tradicionalnim lancima snabdevanja, omogućavajući integraciju učesnika i upravljanje složenim interfejsima između  organizacija u mreži lanaca snabdevanja. E-poslovni model povezuje odvojene aktivnosti lanca snabdevanja u integrisani, koordiniran sistem koji je fl eksibilan, efi kasan i agilan. U radu su analizirani ključni aspekti e-SCM-a i različite arhitekture lanaca snabdevanja u e-okruženju kao polazne osnove za defi nisanje generičkog modela arhitekture e-SCM-a.

 

Ključne reči: arhitekture lanaca snabdevanja, upravljanje lancima snabdevanja, e-okruženje, e-SCM

JEL Classifi cation: L29, M10, M11, M15

Ekonomski horizonti,  2012,  14(1), 37-50. doi: 10.5937/ekonhor1201037R

  Full Text