INSTITUCIONALNI I POLITIČKI FAKTORI FISKALNE KONSOLIDACIJE

Ljubinka Joksimović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Finansijska kriza u nekoliko zemalja Evrope pretvorila se u otvorenu krizu suverenih dugova. Postojeći trendovi tereta javnih dugova per capita mogli bi se promeniti, ali ne uz primarni oslonac na ekonomski rast jer su izgledi za rast u bližoj budućnosti loši. Najbolji pristup za rešavanje krize nije kroz rast, već preko ozbiljnih i, bez sumnje, bolnih procesa fiskalne konsolidacije sa kojima bi se smanjili državni deficiti i akumuliranje  dugova. Posle kratkog razmatranja novije fiskalne i dugovne pozicije u šest zemalja Jugoistočne Evrope (JIE), sa posebnim naglaskom na Srbiju, u radu se analizira koji institucionalni i politički faktori mogu dati kredibilitet konsolidacionim naporima i podupreti obavezu prema finansijskoj održivosti.

 

Ključne reči: fiskalna konsolidacija, kredibilnost, pravila, institucije, zemlje JIE

JEL Classification: G01, H62, H63, H68, P52

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 89-98. doi:10.5937/ekonhor1202089J

  Ceo tekst