POTENCIJALNI EFEKTI DEMOGRAFSKE TRANZICIJE NA ODRŽIVU KONKURENTNOST

Slavica Manić, Dragan Azdejković

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

U najnovijem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma ustanovljeno je da indeks globalne konkurentnosti ne pokriva analizu pokretača održive konkurentnosti, a zanemarivanje istih može prouzrokovati preosetljivost privreda na negativne posledice svih budućih "šokova". U potencijalno najproblematičnija uključena su demografska pitanja, pogotovo ono koje tangira promene u starosnoj strukturi stanovništva. Prepoznavanje važnosti demografskih tokova za "oblikovanje" konkurentnosti u narednom periodu predstavlja ključni motiv za pisanje ovog rada. Osnovni ciljevi su sledeći: a) da se prikažu teorijska saznanja o ekonomskim konsekvencama promena u starosnoj strukturi stanovništva; b) da se analiziraju osobenosti demografske tranzicije u različitim regionima i potencijalni efekti iste na održivu konkurentnost privrede.

 

Ključne reči: demografska tranzicija, starosna struktura stanovništva, održiva konkurentnost

JEL Classification: J11

Ekonomski horizonti, 2012, 14(2), 111-120. doi:10.5937/ekonhor1202111M

  Ceo tekst