EFEKTI KOSMOPOLITIZMA I TRADICIJE NA PROCENE I NAMERE KORISNIKA USLUGA RESTORANA BRZE HRANE

Srđan Šapić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

U savremenim uslovima života, potrošači kada ne žele da jedu kod kuće imaju sve veći izbor različitih vrsta restorana. Restorani brze hrane predstavljaju jednu od opcija. Pored domaćih restorana brze hrane, primetan je razvoj globalnih lanaca restorana. Svrha ovog rada je identifikovanje faktora koji utiču na procene proizvoda i usluga i namere korisnika u pogledu korišćenja usluga restorana brze hrane. S tim u vezi  bitna je analiza faktora kosmopolitizma i tradicije. Kosmopolitizam kao spremnost ljudi da sarađuju sa drugim kulturama i tradicija kao odraz poštovanja običaja i ideja koje pojedincima nameću njihova kultura ili religija, utiču na namere potrošača i spremnost da koriste usluge stranih restorana brze hrane. U skladu s tim, cilj istraživanja je utvrđivanje da li i na koji način kosmopolitizam i tradicija utiču na procene proizvoda i usluga i namere korisnika stranih lanaca restorana i domaćih restorana brze hrane lokalnog i porodičnog karaktera. Rezultati sprovedenog empirijskog istraživanja ukazuju da kosmopolitizam potrošača utiče pozitivno na procene proizvoda i usluga stranih restorana, kao i da tradicija utiče pozitivno na procene proizvoda i usluga domaćih restorana brze hrane.

Ključne reči: kosmopolitizam, tradicija, procena proizvoda i usluga, namere korisnika u ponašanju, restorani brze hrane

JEL Classification: M31, L83

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 81-93. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017
doi:10.5937/ekonhor1702081S
  Ceo tekst