UTICAJ POLITIKE ZAŠTITE KONKURENCIJE NA EKONOMSKI RAZVOJ ZEMALJA U RAZVOJU

Siniša Milošević1, Dejan Trifunović2 i Jelena Popović Markopoulos1

1Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije

2Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

U ovom radu se razmatra uticaj efektivne primene politike zaštite konkurencije na ekonomski razvoj zemalja u razvoju. U empirijskim radovima je utvrđeno da postojanje politike zaštite konkurencije ne utiče značajno na nivo društvenog proizvoda per capita i da samo efektivna primena ove politike ima uticaj. Ovaj rad će biti zasnovan na tim rezultatima, pa ćemo koristiti indeks Svetskog ekonomskog foruma kao meru efektivne primene politike zaštite konkurencije. U radu je potvrđeno da deo varijacija u društvenom proizvodu per capita između zemalja u razvoju može da bude objašnjen efektivnom primenom politike zaštite konkurencije.

Ključne reči: zaštita konkurencije, intenzitet konkurencije, ekonomski razvoj, zemlje u razvoju

JEL Classification: L51, O12

Ekonomski horizonti2018, 20(2), 157-171. Elektronska verzija objavljena 27. avgusta 2018
doi:10.5937/ekonhor1802157M