TEORIJSKA EKSPLIKACIJA FAKTORA REGIONALNOG RASTA I EKONOMSKE KONVERGENCIJE (DIVERGENCIJE) REGIONA

Danijela Despotović1  i  Slobodan Cvetanović2

1Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu; 2Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Tokom nekoliko poslednjih decenija postoji kontinuirano interesovanje ekonomista za istraživanje ključnih faktora ekonomskog rasta i razvojne konvergencije (divergencije) regiona. Međutim, i pored brojnih teorijskih i empirijskih istraživanja pomenutih kategorija, evidentno je da još uvek ne postoji opšteprihvaćeno objašnjenje ključnih faktora regionalnog rasta. Istovetan zaključak je i kada se ima u vidu postojanje veze između privrednog rasta zemlje i tendencije ka uvećanju, odnosno, smanjenju regionalnih nejednakosti. U radu je data teorijska eksplikacija ključnih faktora regionalnog rasta i fenomena razvojne konvergencije (divergencije) regiona, pet reprezentativnih pravaca u regionalnoj ekonomiji (klasičnog, neoklasičnog, endogenog, nove ekonomske geografije i prostornih inovacionih sistema). Aktuelna privredna stvarnost na globalnom planu, koja govori o sve većoj regionalnoj nejednakosti, potvrđuje ispravnost teorijskih konsidercija predstavnika savremenih teorijskih pravaca u vezi sa analiziranim pitanjima.

Ključne reči: regionalna ekonomija, privredni rast regiona, konvergencija (divergencija) regionalnog razvoja, savremene teorije

JEL Classification: O11

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 109-123. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017
doi:10.5937/ekonhor1702109D
  Ceo tekst