MONETARNE FAZE I OKVIRI EMERGENTNIH ZEMALJA EVROPSKE UNIJE

Emilija Beker Pucar i Olgica Glavaški

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

U radu se razmatraju monetarne faze i okviri emergentnih zemalja Evropske unije (EU) na putu ka evro zoni (EZ). U prvoj fazi pre pristupanja EU, identifikovana su tri monetarna okvira, dok su u drugoj fazi pre pristupanja EZ, emergentne EU zemlje kombinovale targetiranje kursa sa rigidnim/fiksnim režimima deviznog kursa, s jedne strane, i inflaciono targetiranje (IT) sa Evropskim mehanizmom deviznog kursa (Exchange Rate Mechanism - ERM II), s druge strane. Poslednja faza monetarne konvergencije podrazumeva monetarnu ne-autonomiju unutar monetarne unije kao rigidnog režima kursa, pri čemu se devizni kurs i monetarne politike žrtvuju kao anticiklični instrumenti. Zemlje sa rigidnim režimima su podložnije makroekonomskom pregrejavanju, beležeći lošije makroekonomske performanse u poređenju sa zemljama fluktuirajućeg kursa. Teškoće pri održavanju stabilnosti unutar rigidnog monetarnog okruženja, kao što je monetarna unija, kao i inherentne slabosti EZ, krucijalni su motivi odlaganja pojedinih zemalja EU pristupanju ERM II target zoni.

Ključne reči: evro zona, Evropski mehanizam deviznog kursa, monetarna konvergencija, mehanizmi prilagođavanja, monetarni i režimi deviznog kursa

JEL Classification: E52, F15, F45

Ekonomski horizonti2019, 21(1), 29-42. Elektronska verzija objavljena 25. aprila 2019
doi:10.5937/ekonhor1901029B