IMPLIKACIJE ELEKTRONSKE INTERPERSONALNE KOMUNIKACIJE ZA IZBOR WELLNESS PONUDE

Milan Kocić i Katarina Radaković

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija

U uslovima dinamičnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, značajno je izmenjen tradicionalni način uspostavljanja komunikacije među potrošačima. Usmena komunikacija, kao jedan od bitnih marketinških instrumenata, dobija novu dimenziju, posredstvom digitalnih oblika komuniciranja. Imajući u vidu značaj društvenih medija za formiranje stavova i namera potrošača u pogledu procesa kupovine, cilj rada je dolaženje do relevantnih saznanja o uticaju elektronske interpersonalne komunikacije na ponašanje potrošača. Preciznije rečeno, primenom korelacione i višestruke regresione analize ispitano je da li kvantitet, kvalitet, vremenska zasnovanost informacija i kredibilitet izvora elektronske interpersonalne komunikacije utiču na poverenje potrošača u oblasti wellness ponude. Jednodimenzionalna regresiona analiza primenjena je kako bi se utvrdilo da li poverenje potrošača doprinosi kupovnoj nameri. Rezultati sprovedenog empirijskog istraživanja ukazuju na to da postoji statistički značajan uticaj elektronske interpersonalne komunikacije na poverenje potrošača, kao i da poverenje potrošača pozitivno utiče na nameru o kupovini kada je u pitanju izbor wellness sadržaja u Republici Srbiji.

Ključne reči: elektronska interpersonalna komunikacija, stavovi potrošača, kupovno ponašanje, društveni mediji, wellness ponuda

JEL Classification: M31, D830, I0

Ekonomski horizonti2019, 21(1), 43-56. Elektronska verzija objavljena 25. aprila 2019
doi:10.5937/ekonhor1901043K