TRANSFORMACIJA WEB PODATAKA U ZNANJE - IMPLIKACIJE ZA MENADŽMENT

Zita Bošnjak, Olivera Grlјević i Saša Bošnjak

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

Preduzeća svakodnevno prikuplјaju različite podatke o online ponašanju pojedinaca na svojim računarima, koje uklјučuje njihovo pretraživanje sajtova, online kupovine, postavlјanje komentara i sl. Ove podatke jednim imenom nazivamo web podacima. U njima se kriju indikatori interesa, navika, preferencija ili uobičajenih modaliteta ponašanja pojedinaca, tzv. paterni. Međutim, mnogo je korisnije kada preduzeće prikuplјa podatke o svim svojim korisnicima, te analizom ovih podataka stekne uvid u njihove navike i tendencije. Uočavanjem i interpretiranjem ovih paterna, menadžment može donositi odluke koje su adekvatnije, budući da su zasnovane na informacijama i saznanjima deriviranim iz podataka, te bolјe zadovolјavaju potrebe komitenata. Postupak otkrivanja paterna, tzv. rudarenje web podataka, transformiše iste u znanje. U radu je istraženo na koji način metode i tehnike rudarenja podataka mogu da se primene na web-bazirane forme podataka i na koji način otkrivanje paterna u web sadržajima, strukturi i načinu upotrebe web-a utiče na menadžment.

Klјučne reči: nestrukturirani podaci, rudarenje web-a, segmentacija komitenata, modelovanje online pristupa, kolaborativno filtriranje

JEL Classification: O33, L190, D85, Z13

Ekonomski horizonti2019, 21(2), 177-193. Elektronska verzija objavljena 23. avgusta 2019
doi:10.5937/ekonhor1902177B