PRIMENA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U PREDUZEĆIMA U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE

Aleksandra Zečević1, Jelena Radović Stojanović2 i Aleksandar Čudan2

1Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

2Kriminalističko-policijski univerzitet, Departman kriminalistike, Beograd

U radu se analizira primena informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u preduzećima u zemljama članicama Evropske unije (EU). Ciljevi analize bili su da se ispita dostignuti nivo u primeni IKT u preduzećima i da se istraže razlike u korišćenju IKT koje postoje među zemljama članicama EU. U analizi su korišćeni podaci EUROSTAT-a o primeni IKT u preduzećima Evropske unije (EU-28) za 2017. i 2018. Analizirani su sledeći indikatori primene IKT u preduzećima: širokopojasna internet konekcija, brzina internet konekcije, prisustvo na internetu (posedovanje web sajta), korišćenje društvenih medija, korišćenje cloud računarstva, indikatori e-trgovine (udeo preduzeća koja prodaju svoje proizvode preko interneta i učešće e-trgovine u ukupnom prometu), i indikatori integrisanosti e-poslovanja (udeo preduzeća koja koriste integralni poslovni software, software za upravljanje odnosima sa klijentima i softver za upravljanje lancem snabdevanja). Izvršena je komparativna analiza zemalja EU po vrednosti ovih indikatora, sa ciljem da se utvrdi koji faktori utiču na razlike u vrednosti indikatora među zemljama. Analiza je pokazala da su regionalni položaj, geografske karakteristike, veličina zemlje i dostignut nivo ekonomskog razvoja faktori koji utiču na ove razlike.

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije, e-trgovina, indikatori integrisanosti e-poslovanja, preduzeća, Evropska unija

JEL Classification: O330, L86

Ekonomski horizonti2019, 21(3), 281-294. Elektronska verzija objavljena 25. decembra 2019
doi:10.5937/ekonhor1903281Z