UPRAVLJANJE POREZOM NA DOBITAK U BANKAMA U REPUBLICI SRBIJI

Violeta Todorović, Jasmina Bogićević i Stefan Vržina

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Upravljanje porezom na dobitak podrazumeva skup aktivnosti usmerenih na legalno minimiziranje ove obaveze. Usled fleksibilnosti poreskih zakona i razlika u oporezivanju dobitka između država, banke mogu biti u poziciji da značajno umanje svoje poresko opterećenje. Cilj rada je utvrđivanje efektivnog opterećenja porezom na dobitak u bankama u Republici Srbiji i ispitivanje uticaja oporezivanja dobitka na poslovanje banaka. Istraživanje sprovedeno na uzorku banaka, u periodu 2010-2016, je pokazalo da se efektivna stopa poreza na dobitak u bankama nalazi znatno ispod statutarne stope, najviše usled korišćenja poreskih podsticaja od strane države. Takođe, 25% opservacija je, uprkos ostvarenom dobitku pre oporezivanja, imalo efektivnu poresku stopu od 0%. Poslednje povećanje statutarne poreske stope u Republici Srbiji nije imalo uticaja na zaduženost banaka, ni u kratkom ni u dugom roku. To može biti indikator da se efekti poreskog štita ne uzimaju u obzir kada je statutarna poreska stopa relativno niska. U radu je, takođe, utvrđeno da efektivna poreska stopa nije u korelaciji sa profitabilnošću banaka.

Ključne reči: porez na dobitak, upravljanje porezom, efektivna poreska stopa, finansijska struktura, profitabilnost, banke

JEL Classification: G21, G30, H25, H26

Ekonomski horizonti2019, 21(3), 199-213. Elektronska verzija objavljena 25. decembra 2019
doi:10.5937/ekonhor1903199T