OBELODANJIVANJA O SEGMENTIMA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ

Vladimir Obradović1, Marko Milašinović2 i Jasmina Bogićević1

1Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu

Informacije o segmentima preduzeća predstavljaju važnu osnovu za donošenje poslovnih odluka. Da bi odluke zasnovane na informacijama o segmentima bile adekvatne, te informacije treba da budu saopštene u skladu sa regulativom. Cilj rada je da se ispita adekvatnost informacija o segmentima kotiranih društava u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj, kao i da se utvrdi da li postoje veze između obima obelodanjenih finansijskih informacija o segmentima i veličine preduzeća i karaktera revizorske kuće. Istraživanje je otkrilo da obelodanjivanje informacija o segmentima generalno nije potpuno u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja 8 - Segmenti poslovanja. Utvrđeno je i da akcionarska društva sa većom vrednošću ukupnih sredstava obelodanjuju detaljnije finansijske informacije o segmentima. Međutim, nije otkrivena statistički značajna razlika u količini obelodanjenih informacija o segmentima između preduzeća čiji su finansijski izveštaji predmet revizije od strane velikih revizorskih kuća i onih koja su klijenti ostalih revizorskih kuća.

Ključne reči: izveštavanje o segmentima, Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (MSFI) 8, akcionarska društva, Beogradska berza, Zagrebačka berza

JEL Classification: E52, F31, F32, F34, F37

Ekonomski horizonti2021, 23(1), 55-70. Elektronska verzija objavljena 23. aprila 2021
doi:10.5937/ekonhor2101055O