Godište 11 Sveska 2, 2009

ČLANCI

"Zavisnost" tekućeg bilansa plaćanja od stranih direktnih investicija (5-17)
Jože Mencinger
Apstrakt Ceo Tekst

Svetska ekonomska kriza i perspektive održivog rasta (19-31)
Biljana Jovanović Gavrilović
Apstrakt Ceo Tekst

Unilateralna evroizacija kao monetarni fenomen(33-46)
Dragana Marković, Srđan Furtula
Apstrakt Ceo Tekst

Mogući problemi primene integralnog sistema za ocenu ostvarenja preduzeća (balanced scorecard) i upravljanja zasnovanog na aktivnostima (47-64)
Violeta Domanović
Apstrakt Ceo Tekst

Projekcija vrednosti potrošača u funkciji konkurentske pozicije preduzeća (65-79)
Veljko Marinković, Jelena Filipović
Apstrakt Ceo Tekst

Upravljanje kreditnim rizikom u banci (81-99)
Tomislav M. Todorović
Apstrakt Ceo Tekst

Prioriteti ekonomske diplomatijeRepublike Srbije u uslovima svetske ekonomske krize (101-112)
Pero Petrović
Apstrakt Ceo Tekst

Boje u idiomima ekonomskog diskursa (113-121)
Ljiljana Vukićević Đorđević
Apstrakt Ceo Tekst