ZNAČAJ SOCIO-DEMOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA I DIMENZIJA LIČNOSTI ZAPOSLENIH ZA ZADOVOLJSTVO KOMUNIKACIJOM

Milena Nedeljković Knežević1, Maja Mijatov1 i Slađana Nedeljković2

1Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad

2Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, Rudarski basen Kolubara, Kolubara

Predmet istraživanja je značaj socio-demografskih karakteristika i dimenzija ličnosti zaposlenih za njihovo zadovoljstvo komunikacijom. Cilj je da se utvrde statistički značajni uticaji i korelacije između glavnih konstrukata u istraživanju sprovedenom na uzorku od 119 zaposlenih. Dobijeni rezultati su pokazali da, izuzev polne strukture ispitanika, sve ostale ispitivane socio-demografske karakteristike imaju uticaj na pojedine dimenzije zadovoljstva komunikacijom. Utvrđene su i korelacije između određenih dimenzija ličnosti i pojedinih dimenzija zadovoljstva komunikacijom zaposlenih. Dobijeni rezultati imaju niz praktičnih imlikacija. Potrebno je poboljšati kvalitet interpersonalnih relacija između visokoobrazovanih zaposlenih i njihovih nadređenih, što se može realizovati pružanjem veće autonomije u radu i izazovnijih radnih zadataka. Pored toga, potrebno je poboljšati uzlazne komunikacione kanale kako bi zaposleni na izvršnim radnim pozicijama nesmetano predstavili svoje ideje nadređenima. Zaposlene sa izraženim dimenzijama ličnosti Otvorenost za nova iskustva i Ekstraverzija je poželjno postaviti na one radne pozicije gde bi, u skladu sa njihovim znanjima, ostvarili najbolje rezultate.

Ključne reči: komunikaciono zadovoljstvo, socio-demografske karakteristike, dimenzije ličnosti, teorija ‘Velikih pet’, zaposleni

JEL Classification: J0, M54, M50

Ekonomski horizonti2019, 21(3), 249-262. Elektronska verzija objavljena 25. decembra 2019
doi:10.5937/ekonhor1903249N

  Ceo tekst